Opin Yu Yi Human Rights Film Festival

Opin Yu Yi Human Rights Film Festival

Freetown (Sierra Leone)

Opin Yu Yi is Sierra Leone's first and only human rights film festival.


Festival date:
Submission date:
More info: